Spēles "Atmini un laimē!" noteikumi

 1. AKCIJAS PASŪTĪTĀJS:
  1. SIA “MAXIMA Latvija”, reģistrācijas Nr. 40003520643, juridiskā adrese: “Abras”, Krustkalni, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111.
 2. AKCIJAS ORGANIZĒTĀJS:
  1. SIA “SOMESE Baltic”, uzņēmuma reģistrācijas numurs: 40103207278, juridiskā adrese: Brīvības iela 103-4, Rīga, LV-1001, Latvija.
 3. AKCIJAS NORISES LAIKI:
  1. Akcijas reģistrācijas periods ir no 2019. gada 01. augusta līdz 2019. gada 04. septembrim.
  2. Akcijas laimētāji tiks izlozēti 2019. gada 09., 16., 23., 30. augustā un 06. septembrī.
  3. Akcijas laimētāji tiks publicēti 2 (divu) darba dienu laikā mājas lapā gatavsskolai.lv .
  4. Akcijas laimestu izsniegšana ir līdz 2019. gada 20. septembrim.
  5. Akcijas dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par akcijas norisi līdz 2019. gada 27. septembrim.
 4. BALVAS:
  1. Balvu fonds sastāv no;
   1. 5 (piecām) veikala Maxima dāvanu kartēm, katras 50,00 EUR (piecdesmit eiro, 00 eiro centi) vērtībā;
   2. 25 (divdesmit piecām) veikala Maxima dāvanu kartēm, katras 20,00 EUR (divdesmit eiro, 00 eiro centi) vērtībā;
   3. 50 (piecdesmit) veikala Maxima dāvanu kartēm, katras 10,00 EUR (desmit eiro, 00 eiro centi) vērtībā;
 5. PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI:
  1. Lai piedalītos akcijā, dalībniekam mājas lapā gatavsskolai.lv jāizspēlē atmiņas spēle. Spēles nosacījumi:
   1. Katras spēles izspēlēšanai tiek dotas 60 (sešdesmit) sekundes laika;
   2. Ja spēles dalībnieks atver 2 (divus) vienādus lauciņus, spēles dalībnieks saņem 1 (vienu) punktu.
   3. Ja visi spēles laukuma lauki vienas spēles ietvaros ir atminēti, tos nomaina jauni aizklāti lauki;
   4. Ja dalībnieks 1 (vienas) spēles ietvaros sakrāj 10 (desmit) vai vairāk punktus, dalībniekam tiek dota iespēja reģistrēties izlozei. Lai reģistrētos izlozei dalībniekam ir jānorāda savs vārds, uzvārds, tālruņa numurs un jāpiekrīt personas datu apstrādei.
  2. Ja reģistrācija mājas lapā ir notikusi veiksmīgi, uz ekrāna parādās apstiprinošs teksts.
  3. Izlozē piedalīsies tikai korekti veiktas reģistrācijas.
  4. Organizētājs neatbild par:
   1. Dalībnieku iespējamajiem zaudējumiem, kas radušies saņemot balvu;
   2. Sekām, kas radušās nepareizas datu sniegšanas dēļ vai citām dalībnieka vainas dēļ radušos neprecizitātēm;
   3. Nepilnīgām reģistrācijām, kuras radušās tehniskās ierīces, no kuras tiek veikta reģistrācija, bojājumu vai interneta traucējumu dēļ.
  5. Akcijas dalībnieks, piesakoties akcijai, piekrīt tā datu apstrādei SIA “SOMESE Baltic” datu bāzē (personas datu apstrādes reģistrācijas apliecība Nr. 001725) ar mērķi nodrošināt reģistrāciju, saglabāt veiktās reģistrācijas, noteikt un publicēt laimētājus, kā arī sazināties ar laimētājiem un izsniegt balvas.
 6. LAIMESTU IEGUVĒJU NOTEIKšANA:
  1. Laimētāji tiks noteikti no visām saņemtajām un akcijas noteikumiem atbilstošām reģistrācijām pēc nejaušības principa, izlozējot laimētājus ar datora programmas palīdzību.
  2. Katra izloze tiks veikta starp reģistrācijām, kas veiktas laika periodā no attiecīgās izlozes iepriekšējas nedēļas ceturtdienas (ieskaitot) līdz tekošās nedēļas trešdienai (ieskaitot). Katrā izlozē tiks izlozēti:
   1. 1 (viens) Maxima dāvanu kartes 50,00 EUR (piecdesmit eiro, 00 eiro centi) vērtībā laimētājs;
   2. 5 (pieci) Maxima dāvanu kartes 20,00 EUR (divdesmit eiro, 00 eiro centi) vērtībā laimētāji;
   3. 10 (desimit) Maxima dāvanu kartes 10,00 EUR (desmit eiro, 00 eiro centi) vērtībā laimētāji.
  3. Katram spēles dalībniekam ir iespēja laimēt 1 (vienu) balvu.
 7. LAIMESTA SAŅEMšANA:
  1. Balvas jāsaņem SIA“SOMESE Baltic”biroja telpās Rīgā, Brīvības ielā 103, 4. kabinetā, 3. stāvā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti). Balvas tiks izsniegtas darba dienās no plkst. 13:00 līdz plkst. 17:00.
  2. Saņemot laimestu, laimētājam būs jāaizpilda balvas saņemšanas apliecinājums, norādot vārdu, uzvārdu un personas kodu, kas nepieciešams, lai akcijas organizētājs varētu deklarēt saņemto laimestu un nomaksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
  3. Laimētājam balvas jāizņem līdz 2019. gada 20. septembrim. Balvas, pēc norādītā termiņa beigām vairs netiek izsniegtas.
  4. Balvas netiks sūtītas pa pastu, izsniegtas kāda cita produkta, preces, pakalpojuma vai naudas veidā.
 8. PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪšANA:
  1. Akcijas dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par akcijas norisi, iesniedzot SIA “SOMESE Baltic” birojā, Brīvības ielā 103, 4. kabinetā, 3. stāvā, Rīgā, LV-1001 rakstisku iesniegumu.
  2. Visas pretenzijas tiks izskatītas un akcijas dalībniekam atbilde tiks sniegta 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no rakstiska iesnieguma saņemšanas dienas.
 9. DALĪBAS AIZLIEGUMS:
  1. Akcijā nedrīkst piedalīties SIA “SOMESE Baltic”, SIA “Maxima Latvija” un SIA “WKND” darbinieki.
  2. Laimētāji, piesakoties akcijai apliecina, ka nav neviena no augstāk minēto uzņēmumu darbiniekiem. Ja šis noteikums tiek pārkāpts un par kādu no izlozes uzvarētājiem kļūst persona, kas nav tiesīga piedalīties izlozē, laimētā balva netiek izsniegta.